+421 37 778 30 43 horex@horex.sk

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, a to:    1. východiskové,    2. periodické,    3. mimoriadne   V rámci revízií sa zameriavame najmä na...

Výchova a vzdelávanie vodičov referentských vozidiel

Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z predpisov technických a dopravných ako súčasť bezpečnostných predpisov.  Povinné...

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

Cieľom výchovy a vzdelávania je oboznámiť absolventa kurzu s požadovanými teoretickými vedomosťami a znalosťami a naučiť ho praktickým zručnostiam pri montáži a demontáži lešenia. Predpoklady účastníka školenia: a) vek min. 18 rokov b) ukončené minimálne základné...

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná podľa podľa § 4 písm. k) Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť, aby sa pri vypracovávaní projektovej dokumentácie...